Privacy statement

Recruitment privacybeleid

U staat op het punt om te solliciteren via de website van Arval, teneinde: - te reageren op een vacature die gepubliceerd is op de website van Arval - een spontane kandidatuur in te dienen bij Arval. U dient de online vragenlijst in te vullen en kunt eventueel uw CV opsturen om ons uw kandidatuur te laten onderzoeken. U beschikt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens het recht van toegang, verbetering en verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke regels. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die sollicitanten tijdens een sollicitatie doorgeven aan Arval.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

Alle persoonlijke gegevens die verstrekt worden, worden verwerkt door Arval bv aan de Duwboot 10, 3991 CD te Houten, in het kader van het beheer en de organisatie van de recruitmentcampagnes, en in het kader van onderzoek of peilingen, indien toepasselijk. Als verantwoordelijke voor de verwerking, garandeert Arval bv de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens verwerkt en verzameld op recruitmentwebsite, in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregels.

Voor welke doeleinden verwerkt Arval persoonsgegevens?

Arval verwerkt persoonsgegevens om: 1. goedkeuring voor vacatures te verkrijgen 2. sollicitaties van kandidaten te verzamelen 3. geschikte kandidaten te selecteren of een eerste selectie daarvan te maken 4. geschikte kandidaten door de voor de vacature verantwoordelijke leidinggevenden te laten beoordelen 5. derden bij de beoordeling van kandidaten te betrekken 6. aanbiedingen aan kandidaten te doen 7. gegevens over een indiensttreding naar Excel te exporteren voor het uploaden / invoeren daarvan in lokale HR-systemen 8. over belangrijke prestatieindicatoren en bronnen voor de werving van kandidaten te rapporteren.

Wat brengt dit doel met zich mee?

1. voordat een vacature op onze website geplaatst wordt, dient intern goedkeuring te worden verkregen door de persoon die de vacature behandelt 2. de door de sollicitant verstrekte gegevens worden gebruikt ten behoeve van het verzamelen en verwerken van hun sollicitatie voor een specifieke functie waarnaar zij bij Arval hebben gesolliciteerd 3. Arval’s HR-afdeling voert op grond van de verstrekte gegevens een pre-screening uit 4. de voor de vacature verantwoordelijke manager van Arval heeft toegang tot de gegevens die kandidaten voor een bepaalde vacature verstrekken, teneinde de beste kandidaat te selecteren. De voor de vacature verantwoordelijke managers worden ondersteund door de HR afdeling van Arval 5. afhankelijk van de vacature kan Arval een door een derde uit te voeren assessment als vereiste stellen om de selectie van een kandidaat te ondersteunen. Een dergelijke vereiste wordt in de functieomschrijving van de desbetreffende vacature vermeld. De kandidaat wordt vooraf geïnformeerd omtrent het assessment en de derde die met het assessment is belast 6. gegevens zullen alleen dan worden gebruikt om functies te vinden die aansluiten bij de huidige en toekomstige vacatures binnen Arval indien een sollicitant heeft aangegeven dit op prijs te stellen 7. door sollicitanten verstrekte gegevens worden bewaard in het personeelsdossier indien sollicitanten ingaan op een functieaanbod door Arval 8. belangrijke prestatie-indicatoren worden gerapporteerd om de efficiency en doeltreffendheid van het wervingsproces binnen Arval te volgen. De rapportage dient als terugkoppeling bij het analyseren van knelpunten en de optimale van kanalen.

Welke persoonsgegevens worden door Arval verwerkt?

Tot de persoonsgegevens die onder de 1 tot en met 8 vermelde doeleinden worden verwerkt behoren gegevensvelden zoals: identiteitsinformatie (naam, e-mailadres), opleidingsinformatie (opleidingsniveau, verkregen diploma’s, gevolgde trainingen, taalbeheersing) en werkervaring (CV, referenties).

Voor welke termijn houdt Arval gegevens aan?

Gegevens van sollicitanten worden door Arval binnen vier weken nadat een sollicitant is bericht dat hij of zij geen baan aangeboden krijgt uit de systemen verwijderd in overeenstemming met BNP Paribas’ bewaarbeleid. Indien een sollicitant daar mee instemt, kunnen zijn of haar gegevens een jaar lang worden bewaard voor toekomstige vacatures.

Screening voorafgaand aan indiensttreding

Indien dit voor de te vervullen functie is vereist, kan Arval ook referenties van derden opvragen en indien van toepassing met gebruikmaking van een extern bureau een screening voorafgaand aan de indiensttreding uitvoeren. Dergelijke vereisten worden in de functieomschrijving van de desbetreffende vacature vermeld. Arval stelt de sollicitanten vooraf op de hoogte stellen wanneer zij voornemens is dit te doen.

Arval voert een screening uit op alle kandidaten welke mogelijk een aanbod krijgen vanuit Arval. Voor deze screening maakt Arval gebruik van het BNP Paribas systeem ‘Vigilance’. In dit systeem voert Arval persoonsgegevens als volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en Nationaliteit. Arval controleert hiermee of de kandidaat voorkomt op de lijst ‘financiele sancties’ en kijkt of de medewerker in de financiele sector mag werken.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de centrale database is strikt voorbehouden voor de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de aanwerving binnen Arval. De gegevens kunnen ook doorgestuurd worden aan de verantwoordelijke manager. Om de manuele en geautomatiseerde onderhouds - en technische supporttaken m.b.t. de site en IT-tools uit te voeren, maakt Arval gebruik van de diensten van de interne IT-afdeling. Indien Arval gebruikmaakt van externe IT-oplossingen wordt de gegevensoverdracht naar deze onderneming gedekt door aangepaste contractuele bepalingen, om te voldoen aan de Europese privacywetgeving.

Hoe beveiligt Arval de gegevens?

Persoonsgegevens van sollicitanten worden strikt vertrouwelijk behandeld; Arval heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens genomen.

Aan wie dienen vragen en verzoeken om toegang, verwijdering e.d. te worden gericht?

Wij moedigen sollicitanten aan de gegevens die zij verstrekken zelf correct en actueel te houden gedurende de termijn waarin Arval deze persoonsgegevens aanhoudt (uitgezonderd de periode na beëindiging van het dienstverband). Sollicitanten kunnen gegevens eenvoudig actualiseren of verwijderen door een bericht te sturen naar jobs@arval.nl. Op verzoek kunnen accounts van een sollicitant worden verwijderd. Verwijdering van een sollicitatie is een blijvende en onomkeerbare handeling. Iedere sollicitant beschikt met betrekking tot de persoonlijke gegevens een recht van toegang, verbetering en verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke regels.