Juridische informatie

Welkom op de website www.arval.nl (de 'website'), uitgegeven door Arval bv ('Arval' of de 'uitgever'), een onderneming van de BNP Paribas groep.

  • Statutaire naam: Arval bv (‘Arval’)
  • Wettelijke vertegenwoordiger: Andrea Falcone 
  • Kamer van Koophandel: 30139084
  • Zetel: Nieuwegein (Nederland)
  • Bezoekadres: Duwboot 10, 3991 CD, HOUTEN (Nederland)

Met vragen of voor meer informatie kan u ons steeds contacteren via info@arval.nl of op het nummer + 31 (0)30 602 44 44. Arval verbindt zich ertoe alle wetten na te leven die van toepassing zijn op het opstellen van en de activiteit op websites. Gelieve de volgende voorwaarden aandachtig door te nemen. Door de website te bezoeken, door te bladeren of te gebruiken, erkennen gebruikers de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te hebben aanvaard.

Toegang tot de website

De gebruiker van deze website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken. De gebruikers worden eraan herinnerd dat het strafbaar is om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een computersysteem, de werking van een dergelijk systeem te belemmeren of te verstoren, of op bedrieglijke wijze gegevens in een computersysteem in te voeren of te wijzigen. De toegang tot de website arval.nl is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de klant overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn door de toegangproviders en telecommunicatieoperatoren van de gebruiker. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elementen waarover hij geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma's, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten en/of de informatie.

Intellectuele eigendom

Arval is eigenaar of houder van de rechten op alle elementen die deel uitmaken van deze website, in het bijzonder de gegevens, ontwerpen, grafische elementen, foto's en soundtracks. Die elementen mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Arval op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk gereproduceerd, weergegeven, verspreid of aan derden doorgegeven worden. De handelsmerken van de uitgever van de website arval.nl en zijn partners, en de logo's op de website, zijn geregistreerde handelsmerken. Het is dan ook verboden om zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever die handelsmerken of logo's volledig of gedeeltelijk van deze website te kopiëren. Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde elementen (tekst, afbeeldingen enz.) eigendom van de respectieve auteurs, en worden ze door Arval gebruikt met toestemming van de respectieve eigenaars.

Inhoud van de website

Arval streeft ernaar de nauwkeurigheid, het up-to-date zijn en de volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen, en behoudt zich dan ook het recht voor om de inhoud of presentatie van deze website op elk ogenblik en zonder kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst Arval elke aansprakelijkheid af in geval van vertraging, fout of weglating met betrekking tot de inhoud van deze webpagina's, of in geval van storing of het niet beschikbaar zijn van de website. Het is mogelijk dat de informatie op de website gedeeltelijk en onvolledig is, omdat teksten zonder contractuele waarde noodzakelijkerwijze vereenvoudigd worden. Arval wijst alle rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, het up-to-date zijn en de beschikbaarheid van de informatie op de website.

Arval kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige beslissing op basis van de informatie op de website of voor het mogelijk gebruik ervan door derden. Iedereen die gebruik wil maken van één of meer van de diensten en/of producten die op de website worden voorgesteld, wordt verzocht contact op te nemen met zijn of haar Arval-vestiging om informatie in te winnen over de contractuele voorwaarden en prijzen die van toepassing zijn op die producten en/of diensten.

De toegang tot bepaalde delen van de website, of de producten of diensten die op de website beschreven worden, kunnen voor bepaalde mensen in bepaalde landen verboden zijn of beperkt worden. Arval zal geen van de producten en/of diensten leveren aan een persoon indien de wetgeving van zijn/haar land van herkomst of van een ander land dat die persoon aanbelangt dat verbiedt. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website en/of deze te gebruiken, verklaart en waarborgt u echter dat u op basis van uw wettelijke en fiscale status mag intekenen op de producten en/of diensten die op de website worden voorgesteld.

Technische informatie

Gebruikers worden eraan herinnerd dat er geen garantie is dat berichten die via het internet verstuurd worden vertrouwelijk blijven, en dat elke gebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of softwareprogramma's te beschermen tegen besmetting met virussen die mogelijk op het internet circuleren. Arval kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elementen waarover de onderneming geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma's, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en/of de informatie die erop staat.

Hyperlinks

De website kan links naar websites van derden omvatten die niet gecontroleerd worden door Arval. U gebruikt die websites volledig op eigen risico en Arval is niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van externe websites waartoe u via de website toegang kunt krijgen. De aanmaak van links naar arval.nl moet vooraf goedgekeurd worden door de uitgever.

PDF-bestanden

Om een PDF-bestand te lezen, kan het nodig zijn dat gebruikers de laatste versie van het programma Acrobat Reader downloaden. NB: dat programma kan alleen van een andere website dan die van Arval gedownload worden. Die website zal u vragen een vragenlijst op naam in te vullen. Als u uw naam en adres niet wilt opgeven, ga dan meteen naar de volgende stap om het programma gratis te downloaden.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op de inhoud van de website arval.nl. Alle gebruikers stemmen ermee in dat uitsluitend de bevoegde rechtbanken teUtrecht bevoegd zijn om een zaak die of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze website te behandelen.