WLTP

AVG: DE NIEUWE WET OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

Wet-en-regelgeving 29 Nov 2017

AVG: DE NIEUWE WET OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

Arval Leasecontracten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), van toepassing. Wat houdt deze nieuwe Europese wet voor databescherming precies in en welke gevolgen kunt u ervan ondervinden? Voldoet u met de telematica-oplossingen van Arval ook na 25 mei nog wel aan de privacy-regels? Vijf vragen en antwoorden over AVG.

 

WAAROM IS ER NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK?

De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is gebaseerd op een Europese richtlijn uit  de jaren negentig. Ook de nieuwe wetgeving komt vanuit de Europese commissie en brengt meer lijn in de omgang met persoonsgegevens binnen de verschillende Europese lidstaten. Uitgangspunt is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, iets dat steeds belangrijker wordt in een wereld waarin de waarde van data toeneemt. De nieuwe wetgeving verplicht partijen nog uitdrukkelijker na te denken over het doel waarmee zij gegevens opslaan. Vanaf 25 mei moeten organisaties kunnen beargumenteren waarom ze data van particulieren opslaan. Kunnen ze dat niet, dan lopen zij kans torenhoge boetes te krijgen.

 

WAT MAG BINNEN DE HUIDIGE WBP NOG WEL, MAAR STRAKS BINNEN DE AVG NIET MEER?

Er worden zaken verscherpt en verduidelijkt op het gebied van de redenen en grondslagen voor verwerking van gegevens. Ook worden de rechten van betrokkenen uitgebreid en verduidelijkt. Bedrijven moeten consumenten uitgebreider voorlichten over hoe hun data wordt gebruikt, zeker als daarvoor hun toestemming nodig is. Bedrijven mogen dus bijvoorbeeld niet werken met vooringevulde hokjes, waarbij je als consument van tevoren toestemming geeft voor dataverwerking als niet duidelijk is waaruit die verwerking precies bestaat. Bovendien moeten bedrijven altijd kunnen bewijzen dat ze actief en geïnformeerd toestemming hebben gekregen. De verwerking van gegevens verloopt in de toekomst ook professioneler. Data mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarmee ze oorspronkelijk zijn verzameld. Als dat doel is bereikt,  moeten de gegevens worden weggegooid. Tot slot moet elke organisatie informatie geven over hetgeen zij met ingewonnen data doet. Betrokkenen hebben altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun gegevens.

 

WAT IS DE VISIE VAN ARVAL OP DEZE WETSWIJZIGING?

Privacy is al langer een belangrijk onderwerp van gesprek binnen onze internationale organisatie. Niet zozeer omdat wij als leasemaatschappij met de toekomstige wetgeving zoveel meer risico zullen lopen dan nu het geval is, als wel omdat wij de privacy van onze cliënten hoog in het vaandel hebben. Het is een terugkerend thema, onder meer bij het ontwikkelen van telematica; we willen wagenparkbeheerder maar ook berijders optimaal inzicht geven in de data die voorhanden zijn, met als doel betere beslissingen te kunnen nemen op gebied van onder meer veiligheid en duurzaamheid. Er blijft echter altijd sprake van een spanningsveld, omdat je als individu niet altijd gebaat bent bij volledige transparantie. Wij zien dat in Europa behoefte is ontstaan aan eenduidige, aangescherpte wetgeving; het is een van de redenen dat we daar met de ontwikkeling van onze technische middelen ook al langere tijd op voorsorteren.

 

WAT MERKEN WAGENPARKBEHEERDERS EN BERIJDERS VAN DEZE NIEUWE WET?

De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de gegevens die we ontvangen  ligt  bij ons als leasemaatschappij. Maar omdat we gegevens met onze cliënten uitwisselen, hebben ook zij met de gevolgen van de wet te maken. De gegevens waar we over praten, zijn vaak financieel of persoonlijk van aard. Dit maakt dat sprake is van kritieke gegevens en dat we hier een passende werkwijze voor moeten vinden. We stemmen hierover al regelmatig met cliënten af en dat zal in de komende maanden alleen maar meer gebeuren. Wij zullen hier de komende maanden met onze cliënten het gesprek over aangaan.

 

ZIJN WIJ NA 25 MEI NOG WEL ‘COMPLIANT’ ALS WIJ HUIDIGE TELEMATICA-OPLOSSINGEN VAN ARVAL GEBRUIKEN?

Ja. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft Arval telematica-oplossingen juist ontwikkeld met het oog op deze wettelijke bepalingen. Ook kan een werknemer altijd kiezen voor een splitsing tussen ritten van zakelijke en van persoonlijke aard. De wettelijke bepaling dat medewerkers officieel op de hoogte moeten worden gebracht wanneer hun werkgever van plan is vervoersgerelateerde gegevens te registreren, onderschrijven wij. Daarom ondersteunen wij werkgevers ook bij de communicatie hieromtrent.

Lees meer toon minder